Muskel.se - Internets enda databas över kroppens samtliga muskler

Muskeldatabas

www.Muskel.se och Nordiska Praktorskolan - Svenska Kinesiologiskolan presenterar här Internets första och enda sökbara databas över samtliga muskler i kroppen.
I listan här nere kan du läsa vilka muskler som ingår i databasen.
Sammanställningen är gjord av Mac Pompeius Wolontis, instruktör i neurokinesiologi, Stockholm.

Samtliga muskler i kroppen

(M. ceratocricoideus)
(M. scalenus minimus)
(M. tranversus nuchae)
Diaphragma
Diaphragma centrum tendineum
Diaphragma pars costalis diaphragmatis
Diaphragma pars lumbalis diaphragmatis
Diaphragma pars lumbalis diaphragmatis - lig. arcuatum laterale
Diaphragma pars lumbalis diaphragmatis - lig. arcuatum mediale
Diaphragma pars lumbalis diaphragmatis - lig. arcuatum medianum
Diaphragma pars lumbalis diaphragmatis crus dextrum
Diaphragma pars lumbalis diaphragmatis crus sinistrum
Diaphragma pars sternalis diaphragmatis
Diaphragma pelvis
M. abductor digiti minimi
M. abductor digiti minimi
M. abductor digiti minimi - M. abductor metatarsi quinti
M. abductor hallucis
M. abductor pollicis brevis
M. abductor pollicis longus
M. adductor brevis
M. adductor hallucis
M. adductor hallucis caput obliquum
M. adductor hallucis caput transversum
M. adductor longus
M. adductor magnus
M. adductor minimus
M. adductor pollicis
M. adductor pollicis, caput obliquum
M. adductor pollicis, caput transversum
M. anconeus
M. antitragicus
M. arrector pili
M. articularis cubiti
M. articularis genus
M. arytenoideua obliquus pars aryepiglottica
M. arytenoideus obliquus
M. arytenoideus transversus
M. auricularis anterior
M. auricularis posterior
M. auricularis superior
M. biceps brachii
M. biceps brachii caput breve
M. biceps brachii caput longum
M. biceps femoris
M. biceps femoris caput breve
M. biceps femoris caput longum
M. brachialis
M. brachioradialis
M. bronchooesophageus
M. buccinator
M. bulbospongiosus
M. compressor urethrae
M. constrictor pharyngis inferior
M. constrictor pharyngis inferior pars cricopharyngeus; M. cricopharyngeus
M. constrictor pharyngis inferior pars thyropharyngeus; M. thyropharyngeus
M. constrictor pharyngis medius
M. constrictor pharyngis medius pars ceratopharyngea
M. constrictor pharyngis medius pars chondropharyngea
M. constrictor pharyngis superior
M. constrictor pharyngis superior pars buccopharyngea
M. constrictor pharyngis superior pars glossopharyngea
M. constrictor pharyngis superior pars mylopharyngea
M. contrictor pharyngis superior pars pterygopharyngea
M. coracobrachialis
M. corrugator supercilii
M. cremaster
M. cricoarytenoideus lateralis
M. cricoarytenoideus posterior
M. cricothyroideus
M. cricothyroideus pars obliqua
M. cricothyroideus pars recta
M. dartos
M. deltoideus
M. deltoideus pars acromialis
M. deltoideus pars clavicularis
M. deltoideus pars spinalis
M. depressor anguli oris
M. depressor labii inferioris
M. depressor septi nasi
M. depressor supercilii
M. detrusor vesicae
M. detrusor vesicae Pars cervicis vesicae ; Pars colli vesicae
M. detrusor vesicae Pars cervicis vesicae ; Pars colli vesicae Stratum circulare
M. detrusor vesicae Pars cervicis vesicae ; Pars colli vesicae Stratum externum longitudinale
M. detrusor vesicae Pars cervicis vesicae ; Pars colli vesicae Stratum internum longitudinale
M. detrusor vesicae Pars nonstratificata
M. digastricus
M. digastricus venter anterior
M. digastricus venter posterior
M. epicranius
M. epicranius M. temporoparietalis
M. epicranius M.occipitofrontalis
M. epicranius M.occipitofrontalis venter frontalis
M. epicranius M.occipitofrontalis venter occipitalis
M. erector spinae
M. extensor carpi radialis brevis
M. extensor carpi radialis longus
M. extensor carpi ulnaris
M. extensor carpi ulnaris caput humerale
M. extensor carpi ulnaris caput ulnare
M. extensor digiti minimi
M. extensor digitorum
M. extensor digitorum brevis
M. extensor digitorum connexus intertendinei
M. extensor digitorum longus
M. extensor hallucis brevis
M. extensor hallucis longus
M. extensor indicis
M. extensor pollicis brevis
M. extensor pollicis longus
M. fibularis brevis
M. fibularis longus
M. fibularis tertius
M. flexor carpi radialis
M. flexor carpi ulnaris
M. flexor carpi ulnaris caput humerale
M. flexor carpi ulnaris caput ulnare
M. flexor digiti minimi brevis
M. flexor digiti minimi brevis
M. flexor digitorum brevis
M. flexor digitorum longus
M. flexor digitorum profundus
M. flexor digitorum superficialis
M. flexor digitorum superficialis caput humeroulnare
M. flexor digitorum superficialis caput radiale
M. flexor hallucis brevis
M. flexor hallucis brevis caput laterale
M. flexor hallucis brevis caput mediale
M. flexor hallucis longus
M. flexor pollicis brevis
M. flexor pollicis brevis caput profundum
M. flexor pollicis brevis caput superficiale
M. flexor pollicis longus
M. gemellus inferior
M. gemellus superior
M. genioglossus
M. geniohyoideus
M. gluteus maximus
M. gluteus medius
M. gluteus minimus
M. gracilis
M. helicis major
M. helicis minor
M. hyoglossus
M. hyoglossus - M. ceratoglossus
M. hyoglossus - M. chondroglossus
M. iliocostalis
M. iliocostalis - M. iliocostalis cervicis
M. iliocostalis - M. iliocostalis lumborum
M. iliocostalis - M. iliocostalis lumborum pars lumbalis
M. iliocostalis - M. iliocostalis lumborum pars thoracica
M. iliopsoas
M. iliopsoas - M. iliacus
M. iliopsoas - M. psoas major
M. infraspinatus
M. infraspinatus fascia infraspinata
M. ischiocavernosus
M. ischiococcygeus
M. latissimus dorsi
M. levator anguli oris
M. levator ani
M. levator ani - M. iliococcygeus
M. levator ani - M. pubococcygeus
M. levator ani - M. pubococcygeus - M. puboanalis
M. levator ani - M. pubococcygeus - M. puboperinealis
M. levator ani - M. pubococcygeus - M. puboprostaticus
M. levator ani - M. pubococcygeus - M. pubovaginalis
M. levator ani - M. puborectalis
M. levator labii superior alaeque nasi
M. levator labii superioris
M. levator palpebrae superior
M. levator palpebrae superior lamina profunda
M. levator palpebrae superior lamina superficialis
M. levator scapulae
M. levator veli palatini
M. longissimus
M. longissimus - M. longissimus capitis
M. longissimus - M. longissimus cervicis
M. longissimus - M. longissimus thoracis
M. longissimus - M. longissimus thoracis pars lumbalis
M. longitudinalis inferior
M. longitudinalis superior
M. longus capitis
M. longus colli
M. masseter
M. masseter pars profunda
M. masseter pars superficialis
M. mentalis
M. mylohyoideus
M. nasalis
M. nasalis pars alaris
M. nasalis pars transversa
M. obliquus auroculae
M. obliquus capitis inferior
M. obliquus capitis superior
M. obliquus externus abdominis
M. obliquus inernus abdominis - M. cremaster
M. obliquus inferior
M. obliquus internus abdominis
M. obliquus superior
M. obliquus superior Trochlea
M. obliquus superior Vagina tendinis musculi obliqui superioris
M. obturatorius externus
M. obturatorius internus
M. omohyoideus
M. omohyoideus venter inferior
M. omohyoideus venter superior
M. opponens digiti minimi
M. opponens digiti minimi
M. opponens pollicis
M. orbicularis oculi
M. orbicularis oculi pars orbitalis
M. orbicularis oculi pars palpebralis
M. orbicularis oculi pars palpebralis fasciculus ciliaris
M. orbicularis oculi pars palpebralis pars profunda
M. orbicularis oris
M. orbicularis oris pars labialis
M. orbicularis oris pars marginalis
M. orbitalis
M. palatoglossus
M. palatopharyngeus
M. palatopharyngeus
M. palmaris brevis
M. palmaris longus
M. papillaris anterior
M. papillaris anterior
M. papillaris posterior
M. papillaris posterior
M. papillaris septalis
M. pectineus
M. pectoralis major
M. pectoralis major pars abdominalis
M. pectoralis major pars clavicularis
M. pectoralis major pars sternocostalis
M. pectoralis minor
M. piriformis
M. plantaris
M. pleurooesophageus
M. popliteus
M. procerus
M. pronator quadratus
M. pronator teres
M. pronator teres caput humerale
M. pronator teres caput ulnare
M. psoas minor
M. pterygoideus lateralis
M. pterygoideus lateralis caput inferius
M. pterygoideus lateralis caput superius
M. pterygoideus medialis
M. pubovesicalis
M. pubovesicalis
M. pyramidalis
M. pyramidalis auriculae
M. quadratus femoris
M. quadratus lumborum
M. quadratus plantae
M. quadriceps femoris
M. quadriceps femoris - M. rectus femoris
M. quadriceps femoris - M. rectus femoris caput rectum
M. quadriceps femoris - M. rectus femoris caput reflexum
M. quadriceps femoris - M. vastus intermedius
M. quadriceps femoris - M. vastus lateralis
M. quadriceps femoris - M. vastus medialis
M. rectococcygeus
M. rectouterinus
M. rectovesicalis
M. rectus abdominis
M. rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis
M. rectus capitis posterior major
M. rectus capitis posterior minor
M. rectus inferior
M. rectus lateralis
M. rectus lateralis, Lacertus musculi recti lateralis
M. rectus medialis
M. rectus superior
M. rhomboideus major
M. rhomboideus minor
M. risorius
M. salpingopharyngeus
M. sartorius
M. scalenus anterior
M. scalenus medius
M. scalenus posterior
M. semimembranosus
M. semispinalis
M. semispinalis - M. semispinalis capitis
M. semispinalis - M. semispinalis cervicis
M. semispinalis - M. semispinalis thoracis
M. semitendinosus
M. serratus anterior
M. serratus posterior inferior
M. serratus posterior superior
M. sphincter ani externus
M. sphincter ani externus pars profunda
M. sphincter ani externus pars subcutanea
M. sphincter ani externus pars superficialis
M. sphincter ani internus
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris M. sphincter ampullae
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris M. sphincter inferior
M. sphincter ductus choledochi; M. sphincter ductus biliaris M. sphincter superior
M. sphincter ductus pancreatici
M. sphincter pyloricus
M. sphincter urethrae externus
M. sphincter urethrae externus
M. sphincter urethrae internus; M. sphincter supracollicularis
M. sphincter urethrovaginalis
M. spinalis
M. spinalis - M. spinalis capitis
M. spinalis - M. spinalis cervicis
M. spinalis - M. spinalis thoracis
M. splenius
M. splenius - M. splenius capitis
M. splenius - M. splenius cervicis
M. stapedius
M. sternalis
M. sternocleidomastoideus
M. sternohyoideus
M. sternothyroideus
M. styloglossus
M. stylohyoideus
M. stylopharyngeus
M. subclavius
M. subscapularis
M. supinator
M. supraspinatus
M. supraspinatus fascia supraspinata
M. suspensorius duodeni
M. tarsalis inferior
M. tarsalis superior
M. temporalis
M. tensor fasciae latae
M. tensor tympani
M. tensor veli palatini
M. teres major
M. teres minor
M. thyroarytenoideus
M. thyroarytenoideus pars thyroepiglottica
M. thyrohyoideus
M. thyrohyoideus m. levator glandulae thyroideae
M. tibialis anterior
M. tibialis posterior
M. trachealis
M. tragicus
M. tragicus (M. incisurae terminalis)
M. transversus abdominis
M. transversus auriculae
M. transversus linguae
M. transversus menti
M. transversus perinei profundus
M. transversus perinei superficialis
M. transversus thoracis
M. trapezius
M. trapezius pars ascendens
M. trapezius pars descendens
M. trapezius pars transversa
M. triceps brachii
M. triceps brachii caput laterale
M. triceps brachii caput longum
M. triceps brachii caput mediale
M. triceps surae
M. triceps surae - M. gastrocnemius
M. triceps surae - M. gastrocnemius caput laterale
M. triceps surae - M. gastrocnemius caput mediale
M. triceps surae - M. soleus
M. uvulae
M. verticalis linguae
M. vesicoprostaticus
M. vesicovaginalis
M. vocalis
M. zygomaticus major
M. zygomaticus minor
Mm. anorectoperineales
Mm. anorectoperineales - M. anoperinealis
Mm. anorectoperineales - M. rectoperinealis
Mm. intercostales externi
Mm. intercostales interni
Mm. intercostales intimi
Mm. interossei dorsales
Mm. interossei dorsales
Mm. interossei palmares
Mm. interossei plantares
Mm. interspinales cervicis
Mm. interspinales lumborum
Mm. interspinales thoracis
Mm. intertransversarii anteriores cervicis; Mm. intertransversarii anteriores colli
Mm. intertransversarii laterales lumborum
Mm. intertransversarii laterales lumborum partes dorsales
Mm. intertransversarii laterales lumborum partes ventrales
Mm. intertransversarii mediales lumborum
Mm. intertransversarii posterior mediales cervicis
Mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis; Mm. intertransversarii posteriores laterales colli
Mm. intertransversarii thoracis
Mm. levatores costarum
Mm. levatores costarum - Mm. levatores costarum breves
Mm. levatores costarum - Mm. levatores costarum longi
Mm. lumbaricales
Mm. lumbricales
Mm. multifidi
Mm. multifidi - M. multifidus cervicis
Mm. multifidi - M. multifidus lumborum
Mm. multifidi - M. multifidus thoracis
Mm. papillares
Mm. pectinati
Mm. pectinati
Mm. perinei
Mm. perinei - M. regionis analis
Mm. perinei M. regionis analis M. sphincter ani externus
Mm. perinei Mm. regionis urogenitalis
Mm. rotatores
Mm. rotatores - Mm. roatatores cervicis
Mm. rotatores - Mm. rotatores lumborum
Mm. rotatores - Mm. rotatores thoracis
Mm. subcotales
Mm. trigoni vesicae
Mm. trigoni vesicae M. trigoni vesicae profundus
Mm. trigoni vesicae M. trigoni vesicae superficialis
Mm.auriculares
Platysma


Nordiska Praktorskolan www.Praktor.com och
Svenska Kinesiologiskolan www.Kinesiologi.se
Mac Pompeius Wolontis
Sigtunagatan 3, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Allt material på denna webbplats är © copyright www.Muskel.se/Mac Pompeius Wolontis, 2002-2011